ഇനി ആ ചുവന്ന പൂക്കൾ ഈ വിരലുകളിൽ ഒതുങ്ങട്ടെ! നീ പറഞ്ഞ, ഹൃദയത്തിൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വരാറുള്ള ചുടുചുംബനങ്ങൾ ഈ ചുണ്ടുകളിൽ തങ്ങട്ടെ! മനസ്സ്‌ മന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നാൾ വരും.ആ നാളിൽ, എന്റെ കാതുകളിൽ നീ പറയുന്ന തൂമഞ്ഞിൻ കുളിർമയുള്ള നിന്റെ മൊഴികൾക്ക് പകരം നിൽക്കാൻ,ഒരു പുതിയ ജീവനോടെ അവ ഒരുങ്ങട്ടെ…….

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s