തൂവൽ സ്മാരകം

ചിറകുകൾ കൊഴിയാതെ ആ കൊടുമുടിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന പക്ഷിയുടെ തൂവലുകളിൽ ഒന്ന് അടർന്നു വീണ് ആ ഉയരത്തിൽ ഇന്നും തറച്ചു നിൽക്കുന്നു.അതേ ഉയരത്തിൽ എന്നും ഇരുന്ന്‌ അതിന്റെ ഉയരം അറിയാതെ, ഒന്നു ചിറക് പോലും അനക്കാതെ കഴിയുന്ന ചിലതിനോട് പറയുവാൻ ആയിരം കഥകൾ ഉള്ള ഒരു സ്മാരകമായി!!

One thought on “തൂവൽ സ്മാരകം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s