പൂർവമഴ

കിഴക്ക് നിന്നു വന്ന മഴയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. നീ മൂളിയിരുന്ന ഈണമുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ കരുതിയിരുന്ന ഈണം.തിരകൾക്കപ്പുറം മേഘങ്ങൾ കൂടി കാറ്റിൻ ചിറകേറി എന്റെ അരികിൽ ഈ മഴ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ നിശ്വാസം മഴയിലും കുളിർമയുള്ളതായി.ഈ ചാറ്റൽമഴയിൽ നിന്റെ രൂപം ഞാൻ കണ്ടു.അതിൽ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ, ഞാൻ എന്നെ ഒരു മഴവില്ലിന്റെ അഴകോടെ കണ്ടു.ഞാൻ ആദ്യമായി ഇത്ര ഭംഗിയോടെ എന്നെ കണ്ട സന്ധ്യ.നീ എന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്ന അതേ ഭംഗിയോടെ….

3 thoughts on “പൂർവമഴ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s