രാപ്രണയം

രാവിനെ പ്രണയിക്കണം! എനിക്ക് വേണ്ടി സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയിക്കുന്നതും, നക്ഷത്രങ്ങൾ നിരത്തുന്നതും, നിലാവിന്റെ നീലനിറം എനിക്ക് നൽകുന്നതും എനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രിമഴ പൊഴിയിക്കുന്നതും രാവ് തന്നെ; രാവ് മാത്രം!!

One thought on “രാപ്രണയം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s