തടശില

ഒരു തടശില ആയ എന്നെ തഴുകുന്ന തിരകൾക്കു, എന്നെ  തകർക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തിരകൾക്കായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്നതും ഒരു തഴുകലുമായി മാത്രമാവും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s