മഹാകവി

ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അടർന്നു വരുന്നതാണ് കവിതയെങ്കിൽ, എന്റെ രോദനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കവിത. ഞാൻ ഒരു മഹാകവിയും.

One thought on “മഹാകവി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s