ഒറ്റത്തണ്ടിലെ പുഷ്പം

എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന പുഷ്പം
വേദനയുടെ മുള്ളുകൾ പടർന്ന എന്റെ ജീവന്റെ തണ്ടിൽ സുഖത്തിൻ പരാഗങ്ങൾ പേറി,എനിക്ക് തണലായി എന്റെ തണ്ടിലെ പുഷ്പം.എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന പുഷ്പം.നല്ല നാളേയ്ക്കായി രാ മുഴുവൻ തുഷാരം നെറുകിലേറ്റി കുളിർമയുള്ള രാവിലെകൾ എനിക്കായ് വിരിയിക്കുന്ന എന്റെ പുഷ്പം. നിന്നെയും പേറി ഉള്ള നിൽപ്പിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ തണ്ടുകൾ കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ വേരുകൾ തളർന്നിട്ടില്ല.ഭാരം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല.പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ വേരു മുതൽക്കേ ഞാൻ ഒരു തൂവലായി മാറുന്നു.പനിനീർ തുള്ളികൾ മുത്തുകൾ ചൂടിച്ച നിന്റെ ചിരിയിൽ എന്റെ മുൾമുനകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു.നീ എന്റെ നെറുകയിൽ ചിരിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ കഥയിലെ രാജാവായി മാറുന്നു.നിന്റെ ഇതളുകൾ അപ്പോൾ എന്റെ കിരീടത്തിലെ മുത്തുകളായി തിളങ്ങുന്നു. എനിക്കായ് എവിടെയോ ബാക്കിയുള്ള ജീവനിൽ, ഇതളുകൾ കൊഴിയാത്ത പുഷ്പമായി മുള്ളുകൾ പടർന്ന എന്റെ തണ്ടിൽ എന്നും നീ ഉണ്ടാവണം.എന്റെ ഒറ്റപ്പുഷ്പമായി, എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന പുഷ്പമായി…

7 thoughts on “ഒറ്റത്തണ്ടിലെ പുഷ്പം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s