മയിൽപ്പീലിച്ചൂട്!

മയിൽപ്പീലിച്ചൂട്
വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും, ചോരയുടെ മണം ഏൽക്കാതെ വണ്ണം അവൻ തന്റെ മയിൽപ്പീലിയെ
നെഞ്ചോട് ചേർത്തു മറച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു. മുറിയുന്ന ജീവനെ ചേർക്കാൻ തന്റെ മയിൽപ്പീലിയുടെ ചൂടിന് കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s