അകലത്തിന്റെ അടുപ്പം!

അകലങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അടുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, നിന്റെ പ്രണയനിലാപ്പൂക്കൾ എന്നിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് വരെ..ഇളം തെന്നലിനും ചാറ്റൽമഴയ്ക്കും ഒപ്പം നിന്റെ സാമീപ്യം, അണയാനിരുന്ന എന്റെ പ്രണയതിരികൾക്ക് ഊർജ്ജമായി തീർന്നത് വരെ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s