മിഴിക്കണ്ണാടി!!

മിഴിക്കണ്ണാടി

രാത്രിമഴ പെയ്തു തോർന്നതും നിശഗാന്ധിയുടെ സുഗന്ധമുള്ളതും ആയ ഒരു പുലരിയിൽ നിന്റെ പിറകിലായി ഞാനും, നമ്മുക്ക് മുന്നിൽ ഇറ്റു വീഴുന്ന ജലകണങ്ങളും..ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യന്റെ
ഇളം ചൂടിൽ എന്റെ സ്പർശനം കുളിരോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി നീ..ഒരു മറുവാക്കു പോലെ നീ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യവേ, നിശഗാന്ധി തൻ സുഗന്ധം നിന്റെ ചുരുൾ മുടി ഏറ്റുവാങ്ങിയതറിഞ്ഞു ഞാൻ. പലനാൾ പറയാൻ കരുതിയതൊക്കെയും നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്താൽ നീ ഉരിയാടുമ്പോൾ, ഒരു മയിൽപ്പീലിയുടെ അഴകോടെ വിടർന്ന നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടു ഭംഗിയായി!!!

3 thoughts on “മിഴിക്കണ്ണാടി!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s