ഏകാന്തതയിലെ മയിൽപ്പീലി!

ഏകാന്തതയിലെ മയിൽപ്പീലി!!

ഈ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സന്ധ്യതൻ മാറിൽ
മയങ്ങും മുമ്പ്, സഖീ നീ എൻ കൈ
പിടിച്ചു ഒരു കാതം കൂടി നടന്നിരുന്നെെങ്കിൽ..
ഒരു മഞ്ഞു കാലത്തിൻ സ്മരണയും പേറി
ഇനി ഉള്ള കാലം ഞാൻ തനിയെ..ഇനിയുള്ള ദൂരം
കിളികളില്ല, പുഴയുടെ മണികിലുക്കമില്ല, പച്ചപ്പിൻ
തണുപ്പുമില്ല.ഓർമ്മകൾക്ക് കുളിരേകുന്ന ആ സുന്ദര മഴയുമില്ല. ബാല്യ സ്മൃതിയുടെ പാളികളിൽ
കണ്ട ഒന്നും തന്നെയില്ല.ഭാഷയുടെ ദൂരത്തിന്റെ
പരിമിതികൾക്കപ്പുറം കേട്ട ചില വാക്കുകൾ കാതുകളിൽ, പറയാൻ ബാക്കിയായതോ ഒരു പുലർക്കാലത്തിലെ ഭൂപാളമായി എന്നും ബാക്കി..
ഒരിക്കൽ കൂടി ആ മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ലോകത്തിനിരുപുറവും ഒരുപോലെ പെയ്യാറുള്ള അതേ മഴ! സ്നേഹത്തിൻ കുളിർമയുള്ള അതേ മഴ! ഒടുവിലായി ബാക്കിയായതോ എന്റെ ഓർമകളുടെ രസങ്ങളെ പുൽകാൻ ഞാൻ തനിച്ചായ് എന്ന തോന്നലും, പിന്നെ ഒരിക്കലും മായാതെ ആ മയിൽപ്പീലി കണ്ണുകളും!

2 thoughts on “ഏകാന്തതയിലെ മയിൽപ്പീലി!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s